Handelsbetingelser

For alle aftaler og leverancer fra Intercycle ApS er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende fra og med august 2022. Ved modtagelsen af varer betragtes disse betingelser som accepteret.
TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

Tilbud fra Intercycle ApS er fritstående og ikke forpligtende. Accept af samtlige bestillinger er først retsgyldige enten ved skriftlig bekræftelse fra sælgers side (udstillingsordre, teamtøj og direkte levering), eller følger i form af faktura senest ved levering af varerne. Tegninger, billeder/illustrationer, mål, vægt eller andre ydelsesdata, er kun bindende, hvis disse udtrykkelig er nedfældet skriftligt. Salgspersonalet hos Intercycle ApS har ikke bemyndigelse til at indgå sideløbende mundtlige aftaler, eller mundtlige tilsagn som går ud over, hvad der er gældende jfr. disse betingelser.

Vi tager forbehold for prisstigninger grundet leverandøreners: prisstigninger, lange leveringstider, valuta, fragt mv. Det vil sige, at den pris fra indsalget kan i særlige tilfælde ændre sig ved leverancen.
Intercycle ApS YDELSER

Intercycle ApS ydelser omfatter alene det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter Intercycle ApS sig til, at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet, for så vidt angår materiale og forarbejdning.
LEVERING

Leveringsterminer eller - frister, som er forpligtende kan kun indgås med Intercycle ApS's hovedafdeling (Odense) og skal udformes skriftlig. Delleverancer ved direkte levering kan forekomme, ligesom restordre på lagerførende varer kan forekomme.
Skader opstået under forsendelsen skal straks påvises, og meddeles til transportøren. Ønskes hjælp hertil, kan Intercycle ApS's forsendelsesafdeling være behjælpelig. Betaling for levering sker jfr. Intercycle ApS's gældende regler heromkring.

Alle bestillings-/skaffevare er bindende, dersom en kunde ikke er i stand til at aftage bestilte vare, pålægges et gebyr på 15% af ordrens værdi på kundens konto.
LEVERINGSOMKOSTNINGER

Fragt Kr. 79,00 tillægges ordre fra 0 – kr. 1.500,-
Ekspeditionsgebyr kr. 49,- tillægges ordre u/ kr. 250,-
Ordre over kr. 1.500,- sendes FRANKO.
Faktura sendes som PDF og følgeseddel medsendes varen,
Kontoudtog sendes ligeledes som PDF
BETALINGSBETINGELSER

Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2% pr. måned, med tilskrivning medio og ultimo måneden. Intercycle ApS er berettiget til, trods anderledes advis fra køber, i første omgang at modregne indbetalinger på ældste gæld. Foreligger der allerede rentetilskrivning, vil Intercycle ApS disponere over betalingen på flg. måde; først modregnes renter og omkostninger, og derefter vil der blive modregnet i fakturaerne efter ældst forfald. En indbetaling gælder først som værende i orden, når Intercycle ApS har råderet over beløbet. Al betaling skal stiles til Intercycle ApS, Odense. 

Repræsentanter fra firmaet er ikke berettiget til at modtage afregninger/kontanter. Hvis Intercycle ApS kommer i besiddelse af viden omkring købers tvivlrådige eller manglende kreditværdighed, er firmaet berettiget til, straks at opkræve den samlede gæld. Intercycle ApS er også i denne situation, berettiget til, at forlange forudbetaling og sikkerhedsstillelse. Intercycle ApS gør endvidere kunderne opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering hos godkendte kreditoplysningsbureauer. Ved gentagne rykkerskrivelser og fortsat manglende betaling, vil kunden miste sin mulighed for at opnå kredit, og vil fremover være henvist til afregning pr. opkrævning.
REKLAMATION OG UNDERSØGELSESPLIGT

Det påhviler køber straks ved levering fra Intercycle ApS, at foretage en grundig undersøgelse af, om varerne er i overensstemmelse med, hvad der er faktureret. Køber er forpligtet til, straks og senest 8 dage fra fakturadatoen, at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af, at den leverede vare lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres. Defekte varer krediteres kun ved henvisning til faktura max. 1 måned gammel. Al reklamation skal ske skriftligt, og firmaets reklamationsrapporter skal anvendes. Er reklamationsrapporten ikke korrekt udfyldt, vil sagen ikke blive ekspederet. Slutbrugers købskvittering/kopi heraf, skal vedlægges enhver reklamationsdel. 

Alle reklamationer der indsendes, skal være rengjorte. Vi forbeholder os ret til, at returnere ikke rengjorte varer. Varer som indsendes UFRANKO, vil blive returneret omgående. Er dele af emballagen ødelagt ved levering og kan der påvises mangler i stk. antal ved leveringen, skal køber straks underrette den der har udført transporten og skriftlig påvise/gennemgå leverancen med dette person-/firma hvortil krav skal rejses, samt ligeledes informere Intercycle ApS’s forsendelsesafdeling, som så vil være behjælpelig med det videre forløb. Realisations varer solgt, dvs. et varesalg som ligger udover normale betingelser, er ikke omfattes af vanlige reklamationsret, er der fejl og mangler i leverancerne, skal disse skriftligt ind berettiges inden 8 dage fra leveringen i Odense.

Ved evt. tvist omkring levering af bestilte varer kan ODR benyttes via nedenstående link, såfremt kunden ønsker at klage.
http://ec.europa.eu/consumers/odr
RETURVARER

Varer tages kun retur efter aftale, og krediteres med fradrag på 15% til dækning af returomkostninger. Dette gælder ikke fejlleverede varer. Fejlleverede varer skal returneres senest en måned fra fakturadatoen.
EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til den leverede varer tilkommer Intercycle ApS og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt. Pantsætning eller sikkerhedsstillelse af varen er ikke tilladt. I situationer hvor direkte eller teamtøj's ordre bliver annulleret, efter bekræftet ordre er underskrevet, vil der blive gjort udlæg i depositummet, til dækning af omkostninger i forbindelse med hjemtagelse af varerne samt afsætning af disse.
FORCE MAJEURE

Intercycle ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, terror, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport-og eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller enhver anden årsag, som ligger uden for Intercycle ApS’s kontrol, og som vil kunne forsinke, eller hindre levering af Intercycle ApS’s varesortiment. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidig, ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid, anses i den forbindelse for rettidig.

Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.
magnifier
Vælg din valuta